Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w formie stałej, kompleksowej obsługi, jak i doraźnej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie:

 • prawa handlowego:
  • zakładanie, przekształcanie, łączenie i podział, rozwiązanie i likwidacja spółek
  • obsługa działalności organów spółek
  • sprawy rejestrowe spółek (zgłoszenie, zmiany, wykreślenie z KRS)
 • prawa cywilnego:
  • doradztwo w zakresie umów handlowych,
  • prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa spółdzielczego, prawa ubezpieczeniowego i przewozowego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece;
 • prawa rodzinnego
  • sprawy małżeńskie majątkowe (podział majątku, alimenty) i niemajątkowe (rozwód, separacja)
  • sprawy opiekuńcze (władza rodzicielska, kontakty, alimenty)
  • sprawy o prawa stanu (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa)
  • inne sprawy
 • obrotu nieruchomościami i opłat związanych z nieruchomościami:
  • tworzenie projektów umów przedwstępnych, zobowiązujących oraz przenoszących własności nieruchomości, a także umów o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • prowadzenie negocjacji w celu ustalenia postanowień umów dotyczących obrotu nieruchomościami oraz doradztwo w czasie negocjacji,
  • zastępstwo w postępowaniach wieczysto-księgowych,
  • zastępstwo w postępowaniach w sprawie zmiany wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz postępowaniach o zmianę stawki procentowej, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • inwestycji developerskich oraz budowlanych indywidualnych:
  • doradztwo lub zastępstwo w postępowaniu o uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy;
  • tworzenie projektu umowy i negocjowanie umowy o wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, a także umowy o pełnienia nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, kierownika budoway.
  • doradztwo lub zastępstwo w postępowaniu o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego;
  • doradztwo lub zastępstwo w postępowaniu wywołanym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
  • tworzenie projektu i negocjowanie umowy o roboty budowlane;
  • doradztwo w toku realizacji inwestycji, w tym w problemach ze zmianą wykonawcy, architekta lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
  • doradztwo lub zastępstwo w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • doradztwo w zakresie stosunków pracy,
  • doradztwo w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakładach pracy,
  • zastępstwo w sprawach o zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
  • reprezentowanie w sporach z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy,
 • prawa bankowego:
  • opiniowanie projektów dokumentów tworzonych przez banki, w tym wzorców umownych, wzorców gwarancji i akredytywy bankowych,
  • prowadzenie procesów sądowych, związanych z czynnościami bankowymi.
 • praw na dobrach niematerialnych:
  • prowadzenie procesów z zakresu prawa prasowego (publikacja sprostowań, ochrona dóbr osobistych)
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego oraz umów licencji w rozumieniu prawa autorskiego, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • doradztwo w toku postępowań o uzyskanie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy oraz praw z rejestracji wzoru przemysłowego
  • prowadzenie procesów o ochronę praw autorskich, znaków towarowych i projektów wynalazczych (w tym wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych)
 • prawa upadłościowego i naprawczego:
  • doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
  • zastępstwo w postępowaniu o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności oraz zastępstwo w postępowaniu wywołanym zgłoszeniem,
  • zastępstwo w postępowaniu upadłościowym właściwym;
 • zamówień publicznych:
  • opiniowanie i tworzenie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówień,
  • opiniowanie i tworzenie projektów umów, w tym umów konsorcjum,
  • wnoszenie odwołań oraz zastępstwo w postępowaniach wywołanych odwołaniem,
  • wnoszenie skarg oraz zastępstwo w postępowaniach wywołanych skargami.